Good Performance tracking counter
位訪客 

路加福音 - 目錄

(返回首頁)

預計上載日期 網頁 聲音檔案 作業 / 自我評估
---

課程介紹

---

---

作業

--- Doc  / PDF
--- 導論 -   華語 / 粵語 --
---            作者 華語 / 粵語 --
---            資料來源 華語 / 粵語 --
---            寫作目的 華語 / 粵語 --
---            結構特色 華語 / 粵語 --
--- 靜默童年 - 引言 華語 / 粵語 Doc  / PDF
---                    應許實現 華語 / 粵語 --
---                    人子降世 華語 / 粵語 --
    --- 預備傳道 華語 / 粵語 --
    ---                    受洗 (你是我的愛子) 華語 / 粵語 --
---                    家譜 (亞當是神的兒子) 華語 / 粵語 Doc  / PDF
---                    受試探 (你若是神的兒子) 華語 / 粵語 --

    --- 

家鄉傳道 華語 / 粵語 --
---                    初露鋒芒 華語 / 粵語 --
---                    得人如魚 華語 / 粵語 --
---                    招人議論 華語 / 粵語 --
---                    平原寶訓 華語 / 粵語 Doc  / PDF

---

                   人子真貌 華語 / 粵語 --

    --- 

                   天國門徒 華語 / 粵語 --
   ---                    新的生命 華語 / 粵語 --
   --- 北境傳道 - 你們要聽祂 華語 / 粵語 --
--- 踏上征途 華語 / 粵語 Doc  / PDF
---                    天國子民 華語 / 粵語 --
---                    地上生活 華語 / 粵語 --
---                    內在問題 華語 / 粵語
---                    外在問題 華語 / 粵語 --
---                    天國筵席 華語 / 粵語 Doc  / PDF
---                    天父心腸 華語 / 粵語 --
---                    天國管家 華語 / 粵語 --
---                    天路歷程(I) 華語 / 粵語 --
---                    天路歷程(II) 華語 / 粵語
---                    人生轉機 華語 / 粵語 Doc  / PDF
--- 聖城風雲 - 君王來臨 華語 / 粵語 --
---                    舌戰群儒 華語 / 粵語 --
---                    末世預言 華語 / 粵語 Doc  / PDF
---                    最後晚餐 華語 / 粵語 --
---                    被捕受審 華語 / 粵語 --
---                    十架恩情 華語 / 粵語 --
--- 復活升天 華語 / 粵語 --
總結 華語 / 粵語 Doc  / PDF